Представиха проектите на новите учебни програми по природни науки

Представиха проектите на новите учебни програми по природни науки
Основната цел е да се „олекоти“ сложната материя
11
2012

Новите проекти на учебни програми по природни науки за начален и прогимназиален етап бяха представени на кръгла маса организирана от МОМН.

Разработването на учебните програми се осъществява по проекта „За по-качествено образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“.

Открояват се нови моменти в съдържанието на обучението. Към основните мотиви за промени в програмите се посочва формирането на ключови компетентности.

Намален е броят на темите за нови знания и е засилено практическото обучение и експерименталният подход в обучението по физика за VII клас. В основните цели на обучението на учениците залягат формирането на ключови компетентности и осъществяването на междупредметни връзки.

Биологичното образование в прогимназиален етап е ориентирано към интересите на учениците в съвременните условия, възрастовите и социалните промени в живота на учениците, подобряването качеството на образование, завършването на основно образование в VІІ клас. Акцент в програмата е формирането на ключови компетентности по природни науки: умения за подкрепа на устойчивото развитие и здравословен начин на живот, умения за учене, социални и граждански компетентности, дигитална компетентност, инициативност и предприемчивост.

Има промяна в оценяването при формиране на срочна и годишна оценка – в проекта на новите програми съотношението е: 40 % за текущи оценки, 30 % за оценки от контролни работи и 30 %  за оценка от други дейности.

В новите учебни програми се предвижда учителят да владее и прилага: дейностен подход и интерактивни методи, вътрешно-предметни и междупредметни връзки и партньорски отношения с учениците.

Предвижда се на учениците да се осигури възможност да: наблюдават, анализират, моделират, разчитат схеми и таблици, работят с различни източници на информация, извършват опити, дискутират, работят в екип, изработват и защитават проекти.

По химия и опазване на околната среда за VII клас са предвидени промени в съдържателните акценти, при оценяването, в предвидените дейности и осъществяване на междупредметни връзки.

Цели и водещи принципи при разработването на учебните програми за Човекът и природата за V – VI клас отново се очертават търсенето на по-сполучливо за възрастовите възможности на учениците съотношение между знания, умения и отношения, измеримост на знанията и уменията. В новите програми е заложено преструктуриране на учебното съдържание с цел балансиране на обема на

новите знания (до 60 %) като е допълнен раздела „Дейности и междупредметни връзки“ с конкретни предложения, насочени към овладяването на ключовите компетентности.

Към основните цели и водещи принципи при разработване на учебните програми спада засилването на практическата насоченост на обучението с акцент върху наблюдения и експеримент, работа с текстове, модели, прости таблици, схеми и диаграми, използване на ИКТ.

Важно е последователното изграждане на елементите както на основните компетентности в областта на природните науки, така и на останалите ключови компетентности, залегнали в проекта на Закон за предучилищното и училищното образование.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Go to top