Обучения за педагогически екипи на училища

Практическите семинари на РААБЕ България се фокусират  върху усъвършенстването на  професионалните умения и развитието на ключовите компетенции на педагогическите кадри чрез акцентиране върху практическата работа и активните методи на учене. Темите са  специално подбрани, така че да бъдат полезни за всички членове на педагогическата колегия. Затова обученията най-често се провеждат на място в самите училища и в тях участват всички педагози от дадено училище. В зависимост от Вашето желание, продължителността им може да бъде 4 или 8 учебни часа.

В съдържателно отношение нашите практически семинари следват приоритетите на страната за развитие на човешките ресурси в областта на образованието чрез овладяването на ключови умения и компетентности от страна на педагогическите специалисти. Прилагането на ИКТ, работата в мултикултурна среда, превенция на отпадането от училище,  овладяването на агресията са само част от примерите за съвременните предизвикателства пред учителите и необходимостта от непрекъсната квалификация.

Моля, кликнете на желаното направление, за да видите темите, по които могат да бъдат проведени обучения във Вашето учебно заведение

Направление: Изграждане на ефективна училищна среда

Изграждането на ефективна училищна среда предполага професионално отношение и конкретни дейности на всички заинтересовани страни в образователно-възпитателния процес – ученици, учители и родители. Темите в това направление са ориентирани към цялостната педагогическа дейност на учителя. В тях се разглеждат нови концепции за повишаване на ефективността на работата в учебните часове и извън тях, подобряване на комуникацията с родителите, екипната работа в училище, осъществяване на училищни политики за реитеграция на отпаднали ученици и др.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще развият и усъвършенстват своите лидерски, организационни, комуникативни и презентационни умения и ще придобият знания за нови методи и подходи за по-ефективна работа с учениците.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап.

1 Аспекти на прехода между начален и прогимназиален етап
2 Ефективни техники за комуникация и работа с родителите
3 Ефективност на целодневната организация на обучение при учениците от начален и прогимназиален етап
НОВО 4 Класният ръководител като учител и мениджър на класа
5 Мениджмънт на взаимоотношенията в класа
6 Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище
7 Оптимизиране на екипната организация в училище
НОВО 8 Педагогическо взаимодействие при организиране на извънкласните дейности
9 Психология на взаимоотношенията „учител-ученици“
10 Разпознаване и решаване на конфликти в класната стая
НОВО 11 Реинтеграция на отпаднали ученици. Механизми, форми, индивидуални учебни програми
12 Управление на дисциплината в класната стая
12 Управление на дисциплината в класната стая
13 Управление на кризисни ситуации в училищната институция. Умения за действия при бедствия и кризи

Направление: Иновативни форми и методи в обучението

Доказано е, че ефективността при формирането на знания, умения и компетентности в резултат на активен учебен процес е 70%, чрез комуникация – 20%, а чрез теоретично представяне – 10%. Темите в това направление са насочени към използването на различни интерактивни форми и методи на обучение в училище с цел превръщане на учебния процес от пасивен в активен и поставяне на ученика в центъра на образователното взаимодействие.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите умения за прилагане и внедряване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение и за формиране на култура на учене чрез механизмите на активна учебна дейност.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап.

НОВО 1 Домашната работа – инструмент за ефективен учебен процес
2 Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес
НОВО 3 Индивидуалният подход в обучението – ефективна педагогическа практика
4 Интерактивни техники за групова работа
НОВО 5 Методология на интерактивното обучение
6 Проектният метод в обучението – модел за ефективно взаимодействие между учител и ученик
7 Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение
НОВО 8 Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност
НОВО 9 Творческите задачи в обучението – инструмент за стимулиране и развитие на личностни качества у ученика
НОВО 10 Учене чрез сътрудничество – условие за повишаване на мотивацията, личните резултати и чувството за успех

Направление: Мотивация и оценяване на учениците

Основен фокус в темите от това направление е поставен върху изграждането на стратегии за оценяване и мотивиране на дейността на учениците чрез прилагането на индивидуален и личностно-ориентиран подход в учебния процес. Обученията имат за цел да насърчат използването на разнообразни и иновативни форми на оценяването – прилагане на формиращата роля на оценяването, портфолиото на ученика, както и на различни видове учебни задания за проверка и оценка на постиженията на учениците.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите умения за по-ефективно прилагане на стратегии за оценяване постиженията на учениците и за стимулиране на мотивацията за учене.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап.

 

НОВО 1 Диагностициране на индивидуалните особености на учениците. Стилове на учене и познание
НОВО 2 Децата кристали и децата индиго – характеристики, разпознаване, специфика на работата с тях в училище
3 Изработване на ученическо портфолио за валидиране на знания и умения
НОВО 4 Мотивация на талантливи и изявени ученици. Стратегии за педагогическо взаимодействие
5 Оценяване на постиженията на учениците. Сумативно и формиращо оценяване
6 Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели
НОВО 7 Работа с ученици с различна степен на обучаемост
НОВО 8 Стратегии за самообучение на учениците. Изграждане на умения за самостоятелна познавателна дейност
НОВО 9 Tестът като инструмент за оценка на постиженията на учениците
НОВО 10 Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците
11 Ученическото портфолио – технология за оценяване на постиженията на ученика
НОВО 12 Формиране на емоционална интелигентност у ученика. Личностен план за развитие и самооценка

Направление: Професионални роли и компетентности на учителя

Професионалната компетентност на учителя е в основата на ефективния образователно-възпитателен процес и изисква от учителите непрекъснато усъвършенстване. Темите от това направление са насочени към формиране и прилагане на лидерски умения и умения за наставничество в учебния процес; изграждане на учебни екипи; успешно използване на невербалната комуникация и др.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите професионални и личностни умения за подобряване на взаимоотношенията с колеги, ученици и родители.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап.

1 Професионалното портфолио – надежден инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя
НОВО 2 Формиране и прилагане на лидерски умения и умения за наставничество в учебния процес
3 Придобиване на андрагогическа компетентност у учителя
4 Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес
5 Изграждане на екипи в учебната дейност. Екипни роли и функции на учителя
6 Невербалната комуникация – основа за успешно сътрудничество
7 Професионалното прегаряне – разпознаване и начини за справяне
НОВО 8 „Тайм-мениджмънт“ на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство
НОВО 9 Създаване на инструментариум за проучване на нагласите, интересите и потребностите на учениците. Анкета, чек листа, тест

Направление: Електронни средства и ресурси за обучение

Внедряването на електронни средства и ресурси в образователния процес е важно условие за повишаване качеството на обучението и развиването на дигиталните и комуникативни компетентности при учителите и учениците. Обученията в това направление са фокусирани върху методическите аспекти и насоки при работата с интерактивни устройства и средства, софтуерни програми и компютърни терминални решения.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите комуникативни и дигитални умения и компетентности за работа с високотехнологични устройства и приложения за подготовка на интерактивни уроци, тестове и задачи, необходими в процеса на обучение.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап.

1 Изграждане и използване на електронно учителско и ученическо портфолио
НОВО 2 Използване на MS Excel в практическата работа на учителите
3 Интегриране на технологии и използване на ресурси за работа с интерактивна дъска
4 Методика на прилагането и използването на електронно учебно съдържание
5 Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес
6 Работа с „HP Classroom Manager“
7 Работа с интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с електронно съдържание
9 Създаване на електронни тестове
НОВО 10 Създаване на интерактивна POWER POINT презентация с учебно съдържание
НОВО 10 Стимулиране на творческите заложби на учениците чрез прилагане на ИКТ в обучението
НОВО 11 Учене в мрежа

Направление: Формиране на социални умения у учениците

Учителите имат изключително важна роля за развитие на социалните и личностни умения на учениците. Негативните емоции, конфликтите и агресивното поведение на учениците поставят все по-често на изпитание възможностите на учителя да изпълнява съвестно своите професионални задължения. Темите от това направление са ориентирани към формиране на личностни и социално значими умения у учениците, ефективно управление на емоциите, превенция на конфликтите и агресията в училище и др.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще обогатят своите знания и умения за формиране на социални умения при децата и учениците и ще могат да прилагат техники за преодоляване на негативни поведенчески прояви.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап, училищни психолози и педагогически съветници.

1 Агресията – форми и методи на противодействие
2 Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на „другия“
НОВО 3 „Тайм-мениджмънт“ за ученици. Организиране на личното време и пространство
4 Конфликтите в училищната среда – произход, характеристики, пътища и начини за решаване.
5 Управление на гнева и контрол на агресивното поведение
6 Тормоз и насилие в училище – причини, форми и прояви, стратегии за справяне
7 Формиране и развитие на социални умения и стилове на поведение
НОВО 8 Формиране на ключови компетентности като инструмент за личностно и социално развитие
НОВО 9 Формиране на социални умения с „учене чрез сътрудничество“

Направление: Интеграция на деца и ученици със СОП и обучителни трудности

Интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности е обучение, при което детето със СОП се включва в общата образователна среда чрез индивидуална образователна програма, специални учебно-технически средства, дидактически материали, пособия и др. Темите в направлението са с акцент върху изграждането на подкрепяща среда, методиката на обучение, формирането на умения за самостоятелност и участие в групови дейности, създаването на модели за партньорство с родителите.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите методи, техники и подходи за работа с ученици със СОП, ще могат да прилагат различни задачи и упражнения, с оглед специфичните образователни нужди и ще съдействат успешно за приобщаването на децата в училищната среда.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап, училищни психолози, педагогически съветници, специални педагози.

1 Артпедагогика и арт-терапия за ученици със СОП
2 Използване на междупредметните връзки в обучението на деца със СОП
3 Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание
4 Организация на обучението в клас с деца с обучителни трудности и проблеми в поведението
НОВО 5 Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта
6 Позитивна педагогическа подкрепа при работа с деца със синдром на Даун
7 Позитивни педагогическа подкрепа при работа с деца с аутизъм
8 Превенция и работа с деца с начален етап на дислексия
НОВО 9 Разработване на специфични учебни задачи и упражнения за успешна работа с деца с дислексия и дисграфия

Направление: Интеркултурна образователна среда

Придобиването на интеркултурна компетентност и усъвършенстването на подходите и методите за работа с деца-билингви се превърнаха в основно предизвикателство в учителската професия.  Интеркултурната образователна среда изисква от учителя да създаде атмосфера на сътрудничество, толерантност и взаимно уважение в училище. Предложените в направлението теми са насочени към формиране на умения у учителя за управление на мултикултурна класна стая и прилагане на интерактивни методи за постигане на ефективна комуникация и интеркултурна етика.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите умения за работа с деца-билингви, за разработване и прилагане на методи и подходи за интегрирането им в учебния процес и изграждане на позитивна учебна среда.

Целева група: Учители в начален етап, учители в прогимназиален етап, учители в гимназиален етап.

НОВО 1 Ефективни учебни технологии за разработване на методически варианти на урок в мултикултурна среда
2 Ефективно управление на мултикултурната класна стая
НОВО 3 Изграждане на позитивна учебна среда за успешен мениджмънт на преподаването и ученето в интеркултурна среда
4 Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност
5 Методика на обучението по български език за деца-билингви
6 Мултикултурното образование – образование на разнообразието
НОВО 7 Прилагане на интерактивни методи за постигане на интеркултурна етика и ефективна комуникация
НОВО 8 Създаване на ефективни междугрупови взаимодействия чрез интегриращи дейности на приятелства и близост

Основни стъпки при планиране на Вашето обучение

1. Избирате тема

Темите за обучение на педагогическия персонал на Вашето училище са групирани в 8 тематични направления.  Изберете тема от дадено направление и я заявете при нас по телефон или имейл.

2. Заедно уточняваме параметрите

Наш представител ще се свърже с Вас по телефона, за да бъдат уточнени всички параметри на заявеното обучение – тема, брой участници, място, дата и час на провеждане, ценови пакет.

3. Потвърждаване на индивидуална оферта

След проведения телефонен разговор, ще получите по имейл индивидуална оферта, изготвена на базата на заявения брой участници и избрания ценови пакет. Необходимо е да потвърдите офертата писмено с обратен имейл, както и да изпратите списък с трите имена на участниците.

4. Организация

Една седмица преди провеждане на обучението по имейл ще получите детайлна информация относно цялостната организация на семинара, получаване на работните материали и връчване на сертификати на участниците.

 

Нашите съвети

Посочете предварително важните за Вас въпроси

С оглед да бъдем максимално полезни, ние можем да адаптираме програмата на обучението съобразно Вашите нужди и желания. Нашите лектори ще отделят повече време на съществените за Вас проблеми и ще дадат полезни съвети относно въпросите, които Ви вълнуват.

Изберете най-изгодния за Вас ценови пакет

Нашите семинари са предвидени за целия педагогически персонал на Вашето училище и са групирани в три ценови категории в зависимост от вида на предлаганите услуги. Планирайте предварително продължителността на провеждане на семинара и броя на участниците, за да можете да изчислите кой ценови вариант е най-подходящ за Вас.

Ако сте училище с малък брой персонал

Ако сте училище с малък брой персонал, най-изгодно ще е да проведете съвместно обучение с колегите си от съседно училище. Ако  срещате трудности в тази насока, свържете се с нас за съдействие.

Заявете обучение с най-подходящия за Вас ценови пакет!

Брой участници  Икономичен пакетСтандартен пакетПакет "Премиум"
 

Включва:
- обучение на място;
- работни материали за участниците, изпратени по електронен път;
- сертификат за успешно преминато обучение.

Включва:
- обучение на място;
- комплект печатни работни материали за всеки участник;
- сертификат за успешно преминато обучение.
 

Включва:
- обучение на място;
- комплект печатни работни материали за всеки участник;
- сертификат за успешно преминато обучение;
- две кафе-паузи;
- кетъринг.

8 часа8 часа4 часа8 часа4 часа
(1 кафе-пауза)
от 18 до 23 участника46 лв.52 лв.44 лв.70 лв.54 лв.
от 24 до 30 участника44 лв.50 лв.42 лв.68 лв.52 лв.
от 31 до 40 участника42 лв.48 лв.40 лв.66 лв.50 лв.
под 18 и над 40 участникацени по договаряне

* Посочените цени са крайни, с включен ДДС.

* Цените важат, при условие че залата за обучението се осигурява от възложителя (училището).
* РААБЕ България си запазва правото да променя посочените цени.

Go to top