Обучения за педагогически екипи на училища

Практическите семинари на РААБЕ България се фокусират  върху усъвършенстването на  професионалните умения и развитието на ключовите компетенции на педагогическите кадри чрез акцентиране върху практическата работа и активните методи на учене. Темите са  специално подбрани, така че да бъдат полезни за всички членове на педагогическата колегия. Затова обученията най-често се провеждат на място в самите училища и в тях участват всички педагози от дадено училище. В зависимост от Вашето желание, продължителността им може да бъде 4 или 8 учебни часа.

В съдържателно отношение нашите практически семинари следват приоритетите на страната за развитие на човешките ресурси в областта на образованието чрез овладяването на ключови умения и компетентности от страна на педагогическите специалисти. Прилагането на ИКТ, работата в мултикултурна среда, превенция на отпадането от училище,  овладяването на агресията са само част от примерите за съвременните предизвикателства пред учителите и необходимостта от непрекъсната квалификация.

Моля, кликнете на желаното направление, за да видите темите, по които могат да бъдат проведени обучения във Вашето учебно заведение

Направление: Изграждане на ефективна училищна среда

Ефективната училищна среда е основен фактор за развитие на личността на ученика, както и за правилното функциониране на училището като институция. Темите от това направление са насочени към цялостната професионална дейност на учителя. В тях се разглеждат: нови, интерактивни методи и техники, приложими в учебния процес; начини за подобряване на комуникацията с родителите; разпознаване и ефективно решаване на конфликтни ситуации и др.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще обогатят познанията си за ролята и значението на ефективната училищна среда като водещо условие за качествен учебен процес.

Целева група: Учители и възпитатели в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

 

ТОП ТЕМА 1 Управление на дисциплината в класната стая
2 Класният ръководител като учител и мениджър на класа
3 Аспекти на прехода между начален и прогимназиален етап
4 Ефективни техники за комуникация и работа с родителите
5 Ефективност на целодневната организация на обучение при учениците от начален и прогимназиален етап
6 Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище
7 Изграждане на училищни екипи
8 Педагогическо взаимодействие при организиране на извънкласните дейности
9 Психология на взаимоотношенията „учител-ученици“
10 Превенция на отпадането. Реинтеграция на отпаднали ученици
11 Отговорности на учителя при водене на задължителната училищна документация
12 Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност
13 Постигане на интеркултурна етика и ефективна комуникация чрез прилагане на интерактивни методи

Направление: Иновативни форми и методи в обучението

Съвременната образователна система налага необходимостта от обновяването на традиционните методи и средства за обучение. Прилагането на иновативни методи и подходи в процеса на обучение има за цел да формира и развива личността на ученика. Темите от това направление акцентират върху разработването на методически модели за работа в учебния час чрез прилагане на иновативни форми и методи.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите умения за прилагане и внедряване на иновативни форми и методи в учебния процес.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

ТОП ТЕМА 1 Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес
ТОП ТЕМА 2 Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност
ТОП ТЕМА 3 Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение
4 Индивидуалният подход в обучението – ефективна педагогическа практика
5 Творческите задачи в обучението – инструмент за стимулиране и развитие на личностни качества на ученика
6 Учене чрез сътрудничество – условие за повишаване на мотивацията, личните резултатите и чувството за успех
7 Проектният метод в обучението – модел за ефективно взаимодействие между учител и ученик
8 Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците
9 Иновативни учебни технологии за ефективна работа с деца билингви
10 Коучинг и менторство в процеса на обучение

Направление: Електронни средства и ресурси за обучение

Прилагането на електронните средства и ресурси е в основата на модернизирането на образователната среда. Обученията в това направление са фокусирани върху внедряването на електронните устройства и средства, чрез които се обогатява учебната среда. Чрез тях се създават интерактивни учебни занятия, стимулират се самостоятелната и практическа дейност и се разширяват възможностите за прилагане на ефективен контрол.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своята дигитална компетентност и ще придобият умения за подготовка на интерактивни уроци с помощта на електронни средства и ресурси.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

 

 

ТОП ТЕМА 1 Работа с интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с електронно съдържание
2 Използване на MS Excel/ MS Word в практическата работа на учителите
3 Стимулиране на творческите заложби на учениците чрез прилагане на ИКТ в обучението
4 Работа с интерактивна дъска
5 Методика на прилагане и използване на електронно учебно съдържание
6 Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес
7 Създаване на електронни тестове
8 Създаване на интерактивна PowerPoint презентация с учебно съдържание
9 Интерактивни нелинейни презентации – MS PowerPoint/ Prezi/ PowToon
10 Проектиране, създаване и оценяване на свободни образователни ресурси за работа с таблети и SMART телефони

Направление: Мотивация и оценяване на учениците

Мотивацията и оценяването на учениците заемат централно място в учебния процес. Темите от това направление са насочени към формиране на умения за прилагане на разнообразни стратегии, техники и средства за стимулиране на познавателните способности на учениците, активното им включване в учебния процес, развитието на индивидуалните им качества и др.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите умения за ефективно прилагане на стратегии, стимулиране на мотивацията за учене и оценяване постиженията на учениците.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

ТОП ТЕМА 1 Работа с ученици с различна степен на обучаемост
2 Диагностициране на индивидуалните особености на учениците. Стилове на учене и познание
3 Децата кристали и децата индиго – характеристики, разпознаване, специфика на работата с тях в училище
4 Оценяване на постиженията на учениците. Сумативно и формиращо оценяване
5 Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели
6 Работа с ученици в смесена паралелка
7 Tестът като инструмент за оценка на постиженията на учениците
8 Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците
9 Ученическото портфолио – технология за оценяване на постиженията на ученика
10 Формиране на емоционална интелигентност у ученика. Личностен план за развитие и самооценка
11 Съвременни технологии за анализ на резултати в учебната дейност
12 Оценяването като мотивиращ фактор в процеса на учене

Направление: Професионални роли и компетентности на учителя

Формирането на професионални компетентности е важна предпоставка за непрекъснато усъвършенстване на учителя. Личността на учителя има изключително важна роля в образователно-възпитателния процес. Това обуславя нуждата от непрекъснато усъвършенстване на специфичните умения и професионалното му израстване. Темите от това направление са насочени към формиране и прилагане на презентационни умения, успешно използване на невербалната комуникация, ефективно организиране на работното и лично време и пространство и др.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите лични професионални умения.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

ТОП ТЕМА 1 Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес
2 Професионалното портфолио – инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя
3 Невербалната комуникация – основа за успешно сътрудничество
4 Десет умения, които трябва да притежава успешният учител
5 Тайм-мениджмънт“ на учителя. Организиране на работното и лично време и пространство
6 Създаване на инструментариум за проучване на нагласите, интересите и потребностите на учениците. Анкета, чек листа, тест
7 Роли и функции на учителя. Стилове на преподаване
8 Презентационни умения. Умения за публично представяне
9 Подготовка и провеждане на успешна родителска среща
10 Мениджмънт на учителя – ключ към успеха на учебното заведение

Направление: Формиране на социални умения у учениците

Формирането на социални умения у учениците е актуален въпрос и приоритет в процеса на съвременното обучение и възпитание. Темите в това направление са насочени към изграждане на социални умения у учениците, основаващи се на ефективната комуникация между училището и семейството; управление на емоциите; умения за решаване на проблеми и конфликти в училищната среда.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще обогатят своите познания за формиране на социални умения при учениците и ще могат да прилагат механизми за преодоляване и намаляване на негативните поведенчески прояви.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап. Училищни психолози. Педагогически съветници.

1 Агресията в училище – форми и методи на противодействие
2 Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на „другия“
3 „Тайм-мениджмънт“ за ученици. Организиране на личното време и пространство
4 Конфликтите в училищната среда – произход, характеристики, пътища и начини за решаване
5 Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище
6 Тормоз и насилие в училище – причини, форми и прояви, стратегии за справяне
7 Формиране и развитие на социални умения и стилове на поведение у учениците
8 Формиране на ключови компетентности като инструмент за личностно и социално развитие
9 Учене чрез сътрудничество – стратегия за формиране на социални умения у учениците
10 Формиране на умения за общуване чрез използване на игрови методи и техники

Направление: Включващо обучение

Включващото обучение означава всички бариери за обучение и възпитание на учениците да бъдат сведени до минимум. Темите в това направление са насочени към изграждане на подкрепяща среда за ученици със специални образователни потребности, към прилагане на съвременни педагогически техники за работа с ученици с обучителни затруднения и към формиране на позитивна подкрепа и партньорство между учители, родители и ученици.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват методите и техниките за работа, ще могат да разработват различни задачи и упражнения за ученици със специфични нужди, с което ще съдействат за успешното им приобщаване в училищната среда.

Целева група: Учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Училищни психолози. Педагогически cъветници. Специални педагози.

1 Артпедагогика и арттерапия за ученици със СОП
2 Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушенa концентрация на внимание
3 Организация на обучението в клас с деца с обучителни трудности и проблеми в поведението
4 Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта
5 Позитивна педагогическа подкрепа при работа с деца с аутизъм
6 От интегрирано към включващо обучение на ученици със СОП – училищна организация и документиране на дейностите
7 Обучение на ученици със сензорни нарушения
8 Създаване на подкрепяща среда за ученици със СОП - условие за реализиране на включващо обучение
9 Модели за организиране на учебния час за ефективно включване на учениците със СОП в учебния процес
10 Разпознаване на обучителни трудности у учениците. Инструментариум, методи и подходи за ефективна работа с тях

Основни стъпки при планиране на Вашето обучение

1. Избирате тема

Темите за обучение на педагогическия персонал на Вашето училище са групирани в тематични направления.  Изберете тема от дадено направление и я заявете при нас по телефон или имейл.

2. Заедно уточняваме параметрите

Наш представител ще се свърже с Вас по телефона, за да бъдат уточнени всички параметри на заявеното обучение – тема, брой участници, място, дата и час на провеждане, ценови пакет.

3. Потвърждаване на индивидуална оферта

След проведения телефонен разговор ще получите по имейл индивидуална оферта, изготвена на базата на заявения брой участници и избрания ценови пакет. Необходимо е да потвърдите офертата писмено с обратен имейл, както и да изпратите списък с трите имена на участниците.

4. Организация

Една седмица преди провеждане на обучението по имейл ще получите детайлна информация относно цялостната организация на семинара, получаване на работните материали и връчване на сертификати на участниците.

 

Нашите съвети

Посочете предварително важните за Вас въпроси

С оглед да бъдем максимално полезни, ние можем да адаптираме програмата на обучението съобразно Вашите нужди и желания. Нашите лектори ще отделят повече време на съществените за Вас проблеми и ще дадат полезни съвети относно въпросите, които Ви вълнуват.

Изберете най-изгодния за Вас ценови пакет

Нашите семинари са предвидени за целия педагогически персонал на Вашето училище и са групирани в три ценови категории в зависимост от вида на предлаганите услуги. Планирайте предварително продължителността на провеждане на семинара и броя на участниците, за да можете да изчислите кой ценови вариант е най-подходящ за Вас.

Ако сте училище с малък брой персонал

Ако сте училище с малък брой персонал, най-изгодно ще е да проведете съвместно обучение с колегите си от съседно училище. Ако  срещате трудности в тази насока, свържете се с нас за съдействие.

Заявете обучение с най-подходящия за Вас ценови пакет!

Брой участници  Икономичен пакетСтандартен пакетПакет "Премиум"
 

Включва:
- обучение на място;
- работни материали за участниците, изпратени по електронен път;
- сертификат за успешно преминато обучение.

Включва:
- обучение на място;
- комплект печатни работни материали за всеки участник;
- сертификат за успешно преминато обучение.
 

Включва:
- обучение на място;
- комплект печатни работни материали за всеки участник;
- сертификат за успешно преминато обучение;
- две кафе-паузи;
- кетъринг.

8 часа8 часа4 часа8 часа4 часа
(1 кафе-пауза)
от 18 до 23 участника46 лв.52 лв.44 лв.70 лв.54 лв.
от 24 до 30 участника44 лв.50 лв.42 лв.68 лв.52 лв.
от 31 до 40 участника42 лв.48 лв.40 лв.66 лв.50 лв.
под 18 и над 40 участникацени по договаряне

* Посочените цени са крайни, с включен ДДС.

* Цените важат, при условие че залата за обучението се осигурява от възложителя (училището).
* РААБЕ България си запазва правото да променя посочените цени.

Go to top