Обучения за педагогически екипи на училища

Практическите семинари на РААБЕ България се фокусират  върху усъвършенстването на  професионалните умения и развитието на ключовите компетенции на педагогическите кадри чрез акцентиране върху практическата работа и активните методи на учене. Темите са  специално подбрани, така че да бъдат полезни за всички членове на педагогическата колегия. Затова обученията най-често се провеждат на място в самите училища и в тях участват всички педагози от дадено училище. В зависимост от Вашето желание, продължителността им може да бъде 4 или 8 учебни часа.

В съдържателно отношение нашите практически обучения следват приоритетите на страната за развитие на човешките ресурси в областта на образованието чрез овладяването на ключови умения и компетентности от страна на педагогическите специалисти. Прилагането на ИКТ, работата в мултикултурна среда, превенция на отпадането от училище,  овладяването на агресията са само част от примерите за съвременните предизвикателства пред учителите и необходимостта от непрекъсната квалификация.

Моля, кликнете на желаното направление, за да видите темите, по които могат да бъдат проведени обучения във Вашето учебно заведение

Изграждане на ефективна училищна среда

Ефективната училищна среда е основен фактор за развитие на личността на ученика, както и за правилното функциониране на училището като институция. Темите от това направление са насочени към цялостната професионална дейност на учителя. В тях се разглеждат: нови, интерактивни методи и техники, приложими в учебния процес; начини

...Вижте темите
Иновативни форми и методи в обучението

Съвременната образователна система налага необходимостта от обновяване на традиционните методи и средства за обучение. Прилагането на иновативни методи и подходи в процеса на обучение има за цел да формира и развива личността на ученика. Темите от това направление акцентират върху разработването на методически модели за работа в

...Вижте темите
Електронни средства и ресурси за обучение

Прилагането на електронните средства и ресурси е в основата на модернизирането на образователната среда. Обученията в това направление са фокусирани върху внедряването на електронните устройства и средства, чрез които се обогатява учебната среда. Чрез тях се създават интерактивни учебни занятия, стимулират се самостоятелната и практическата дейност и

...Вижте темите
Мотивация и оценяване на учениците

Мотивацията и оценяването на учениците заемат централно място в учебния процес. Темите от това направление са насочени към формиране на умения за прилагане на разнообразни стратегии, техники и средства за стимулиране на познавателните способности на учениците, активното им включване в учебния процес, развитието на индивидуалните им качества

...Вижте темите

Формирането на професионални компетентности е важна предпоставка за непрекъснато усъвършенстване на учителя. Личността на учителя има изключително важна роля в образователно-възпитателния процес. Това обуславя нуждата от непрекъснато усъвършенстване на специфичните умения и професионалната компетентност. Темите от това направление са насочени към формиране и прилагане на презентационни умения,

...Вижте темите

Формирането на социални умения у учениците е актуален въпрос и приоритет в процеса на съвременното обучение и възпитание. Темите в това направление са насочени към изграждане на социални умения у учениците, основаващи се на ефективна комуникация между училището и семейството; управление на емоциите; умения за решаване на

...Вижте темите
Включващо обучение

Включващото обучение означава всички бариери за обучение и възпитание на учениците да бъдат сведени до минимум. Темите в това направление са насочени към изграждане на подкрепяща среда за ученици със специални образователни потребности, към прилагане на съвременни педагогически техники за работа с ученици с обучителни затруднения и

...Вижте темите
Go to top