Обучения за педагогически екипи на училища

Практическите семинари на РААБЕ България се фокусират  върху усъвършенстването на  професионалните умения и развитието на ключовите компетенции на педагогическите кадри чрез акцентиране върху практическата работа и активните методи на учене. Темите са  специално подбрани, така че да бъдат полезни за всички членове на педагогическата колегия. Затова обученията най-често се провеждат на място в самите училища и в тях участват всички педагози от дадено училище. В зависимост от Вашето желание, продължителността им може да бъде 4 или 8 учебни часа.

В съдържателно отношение нашите практически обучения следват приоритетите на страната за развитие на човешките ресурси в областта на образованието чрез овладяването на ключови умения и компетентности от страна на педагогическите специалисти. Прилагането на ИКТ, работата в мултикултурна среда, превенция на отпадането от училище,  овладяването на агресията са само част от примерите за съвременните предизвикателства пред учителите и необходимостта от непрекъсната квалификация.

Моля, кликнете на желаното направление, за да видите темите, по които могат да бъдат проведени обучения във Вашето учебно заведение:

Изграждане на ефективна училищна среда

Осигуряването на привлекателна и мотивираща училищна среда е от съществено значение за развитието и успеваемостта на учениците и за повишаване качеството на учебния процес. Темите от това направление са насочени към прилагане на педагогически методи и стратегии за ефективна комуникация с ученици и родители, управление на класната

...Вижте темите
Иновативни форми и методи в обучението

Иновативните форми и методи в процеса на обучение имат за цел да формират и развиват познавателните способности на учениците. В сравнение с традиционните форми, иновативните подходи и методи превръщат ученика в активен участник в учебния процес и го поставят в центъра на образователното взаимодействие. Темите от това

...Вижте темите
Електронни средства и ресурси за обучение

Използването на електронни средства и ресурси в образователния процес е важно условие за развиване и усъвършенстване на дигиталната компетентност. Обученията в това направление са свързани с интегриране и използване на електронни средства и прилагане на мултимедийни образователни технологии. Чрез тях се създават интерактивни учебни занятия и се

...Вижте темите
Професионални роли и компетентности на учителя

Личността на учителя е факторът, който има най-голямо значение за повишаване на постиженията на учениците и подобряване на техните резултати. Това изисква учителят непрекъснато да се развива, съобразно собствените си потребности, мотивация и цели; да превъзмогва слабостите си и да насърчава силните си страни. Темите в това

...Вижте темите
Мотивация и оценяване на учениците

В процеса на обучение все по-значима роля имат методите и формите, които усъвършенстват и мотивират учениците. Важна задача на учителите е чрез ежедневни и целенасочени дейности да мотивират учениците за постигане на определен резултат и да оценяват техните постижения с ясни критерии. Темите от това направление са

...Вижте темите
Формиране на социални умения у учениците

Развитието на социални умения е процес, който започва от ранно детство и изкисва от страна на учителите целенасочени действия, които да подпомогнат учениците при развитие на техните умения за междуличностно общуване, ефективна комуникация, активно слушане, емпатия и разбиране на другия. Темите от това направление са насочени към

...Вижте темите
Go to top