Обучения за педагогически екипи на училища

Практическите семинари на РААБЕ България се фокусират  върху усъвършенстването на  професионалните умения и развитието на ключовите компетенции на педагогическите кадри чрез акцентиране върху практическата работа и активните методи на учене. Темите са  специално подбрани, така че да бъдат полезни за всички членове на педагогическата колегия. Затова обученията най-често се провеждат на място в самите училища и в тях участват всички педагози от дадено училище. В зависимост от Вашето желание, продължителността им може да бъде 4 или 8 учебни часа.

Изберете от нашите ТОП теми:

В съдържателно отношение нашите практически обучения следват приоритетите на страната за развитие на човешките ресурси в областта на образованието чрез овладяването на ключови умения и компетентности от страна на педагогическите специалисти. Прилагането на ИКТ, работата в мултикултурна среда, превенция на отпадането от училище,  овладяването на агресията са само част от примерите за съвременните предизвикателства пред учителите и необходимостта от непрекъсната квалификация.

Моля, кликнете на желаното направление, за да видите темите, по които могат да бъдат проведени обучения във Вашето учебно заведение

Направление I: Изграждане на ефективна училищна среда

Ефективната училищна среда е основен фактор за развитие на личността на ученика, както и за правилното функциониране на училището като институция. Темите от това направление са насочени към цялостната професионална дейност на учителя. В тях се разглеждат: нови, интерактивни методи и техники, приложими в учебния процес; начини за подобряване на комуникацията с родителите; разпознаване и ефективно решаване на конфликтни ситуации и др.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще обогатят познанията си за ролята и значението на ефективната училищна среда като водещо условие за качествен учебен процес.

Целева група: Учители и възпитатели в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

 

ТОП ТЕМА 1 Управление на дисциплината в класната стая
2 Класният ръководител като учител и мениджър на класа
3 Аспекти на прехода между начален и прогимназиален етап
4 Ефективни техники за комуникация и работа с родителите
5 Ефективност на целодневната организация на обучение при учениците от начален и прогимназиален етап
6 Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище
7 Изграждане на училищни екипи
8 Педагогическо взаимодействие при организиране на извънкласните дейности
9 Психология на взаимоотношенията „учител-ученици“
10 Превенция на отпадането. Реинтеграция на отпаднали ученици
11 Отговорности на учителя при водене на задължителната училищна документация
12 Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност
13 Постигане на интеркултурна етика и ефективна комуникация чрез прилагане на интерактивни методи

Направление II: Иновативни форми и методи в обучението

Съвременната образователна система налага необходимостта от обновяване на традиционните методи и средства за обучение. Прилагането на иновативни методи и подходи в процеса на обучение има за цел да формира и развива личността на ученика. Темите от това направление акцентират върху разработването на методически модели за работа в учебния час чрез прилагане на иновативни форми и методи.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите умения за прилагане и внедряване на иновативни форми и методи в учебния процес.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

ТОП ТЕМА 1 Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес
ТОП ТЕМА 2 Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност
ТОП ТЕМА 3 Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение
4 Индивидуалният подход в обучението – ефективна педагогическа практика
5 Творческите задачи в обучението – инструмент за стимулиране и развитие на личностни качества на ученика
6 Учене чрез сътрудничество – условие за повишаване на мотивацията, личните резултати и чувството за успех
7 Проектният метод в обучението – модел за ефективно взаимодействие между учител и ученик
8 Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците
9 Иновативни учебни технологии за ефективна работа с деца билингви
10 Коучинг и менторство в процеса на обучение

Направление III: Електронни средства и ресурси за обучение

Прилагането на електронните средства и ресурси е в основата на модернизирането на образователната среда. Обученията в това направление са фокусирани върху внедряването на електронните устройства и средства, чрез които се обогатява учебната среда. Чрез тях се създават интерактивни учебни занятия, стимулират се самостоятелната и практическата дейност и се разширяват възможностите за прилагане на ефективен контрол.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своята дигитална компетентност и ще придобият умения за подготовка на интерактивни уроци с помощта на електронни средства и ресурси.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

 

 

Направление IV: Мотивация и оценяване на учениците

Мотивацията и оценяването на учениците заемат централно място в учебния процес. Темите от това направление са насочени към формиране на умения за прилагане на разнообразни стратегии, техники и средства за стимулиране на познавателните способности на учениците, активното им включване в учебния процес, развитието на индивидуалните им качества и др.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите умения за ефективно прилагане на стратегии, стимулиране на мотивацията за учене и оценяване постиженията на учениците.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

ТОП ТЕМА 1 Работа с ученици с различна степен на обучаемост
2 Диагностициране на индивидуалните особености на учениците. Стилове на учене и познание
3 Децата кристали и децата индиго – характеристики, разпознаване, специфика на работата с тях в училище
4 Оценяване на постиженията на учениците. Сумативно и формиращо оценяване
5 Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели
6 Работа с ученици в смесена паралелка
7 Tестът като инструмент за оценка на постиженията на учениците
8 Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците
9 Ученическото портфолио – технология за оценяване на постиженията на ученика
10 Формиране на емоционална интелигентност у ученика. Личностен план за развитие и самооценка
11 Съвременни технологии за анализ на резултати в учебната дейност
12 Оценяването като мотивиращ фактор в процеса на учене

Направление V: Професионални роли и компетентности на учителя

Формирането на професионални компетентности е важна предпоставка за непрекъснато усъвършенстване на учителя. Личността на учителя има изключително важна роля в образователно-възпитателния процес. Това обуславя нуждата от непрекъснато усъвършенстване на специфичните умения и професионалната компетентност. Темите от това направление са насочени към формиране и прилагане на презентационни умения, успешно използване на невербалната комуникация, ефективно организиране на работното и лично време и пространство и др.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите лични професионални умения.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап.

Направление VI: Формиране на социални умения у учениците

Формирането на социални умения у учениците е актуален въпрос и приоритет в процеса на съвременното обучение и възпитание. Темите в това направление са насочени към изграждане на социални умения у учениците, основаващи се на ефективна комуникация между училището и семейството; управление на емоциите; умения за решаване на проблеми и конфликти в училищната среда.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще обогатят своите познания за формиране на социални умения при учениците и ще могат да прилагат механизми за преодоляване и намаляване на негативните поведенчески прояви.

Целева група: Учители в начален етап. Учители в прогимназиален етап. Учители в гимназиален етап. Училищни психолози. Педагогически съветници.

Направление VII: Включващо обучение

Включващото обучение означава всички бариери за обучение и възпитание на учениците да бъдат сведени до минимум. Темите в това направление са насочени към изграждане на подкрепяща среда за ученици със специални образователни потребности, към прилагане на съвременни педагогически техники за работа с ученици с обучителни затруднения и към формиране на позитивна подкрепа и партньорство между учители, родители и ученици.

Форма на обучение и хорариум: Всички теми от това направление се организират в присъствена форма на обучение с продължителност от 4 или 8 учебни часа. Участниците получават сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Предимства за участниците: Педагогическите специалисти ще усъвършенстват методите и техниките за работа, ще могат да разработват различни задачи и упражнения за ученици със специфични нужди, с което ще съдействат за успешното им приобщаване в училищната среда.

Целева група: Учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Училищни психолози. Педагогически cъветници. Специални педагози.

1 Артпедагогика и арттерапия за ученици със СОП
2 Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушенa концентрация на внимание
3 Организация на обучението в клас с деца с обучителни трудности и проблеми в поведението
4 Педагогически и психологически техники за работа с ученици с разстройства на речта
5 Позитивна педагогическа подкрепа при работа с деца с аутизъм
6 От интегрирано към включващо обучение на ученици със СОП – училищна организация и документиране на дейностите
7 Обучение на ученици със сензорни нарушения
8 Създаване на подкрепяща среда за ученици със СОП - условие за реализиране на включващо обучение
9 Модели за организиране на учебния час за ефективно включване на учениците със СОП в учебния процес
10 Разпознаване на обучителни трудности у учениците. Инструментариум, методи и подходи за ефективна работа с тях

Основни стъпки при планиране на Вашето обучение

1. Избирате тема

Темите за обучение на педагогическия персонал на Вашето училище са групирани в тематични направления.  Изберете тема от дадено направление и я заявете при нас по телефон или имейл.

2. Заедно уточняваме параметрите

Наш представител ще се свърже с Вас по телефона, за да бъдат уточнени всички параметри на заявеното обучение – тема, брой участници, място, дата и час на провеждане, ценови пакет.

3. Потвърждаване на индивидуална оферта

След проведения телефонен разговор ще получите по имейл индивидуална оферта, изготвена на базата на заявения брой участници и избрания ценови пакет. Необходимо е да потвърдите офертата писмено с обратен имейл, както и да изпратите списък с трите имена на участниците.

4. Организация

Една седмица преди провеждане на обучението по имейл ще получите детайлна информация относно цялостната организация на семинара, получаване на работните материали и връчване на сертификати на участниците.

 

Нашите съвети

Посочете предварително важните за Вас въпроси

С оглед да бъдем максимално полезни, ние можем да адаптираме програмата на обучението съобразно Вашите нужди и желания. Нашите лектори ще отделят повече време на съществените за Вас проблеми и ще дадат полезни съвети относно въпросите, които Ви вълнуват.

Изберете най-изгодния за Вас ценови пакет

Нашите семинари са предвидени за целия педагогически персонал на Вашето училище и са групирани в три ценови категории в зависимост от вида на предлаганите услуги. Планирайте предварително продължителността на провеждане на семинара и броя на участниците, за да можете да изчислите кой ценови вариант е най-подходящ за Вас.

Ако сте училище с малък брой персонал

Ако сте училище с малък брой персонал, най-изгодно ще е да проведете съвместно обучение с колегите си от съседно училище. Ако  срещате трудности в тази насока, свържете се с нас за съдействие.

Заявете обучение с най-подходящия за Вас ценови пакет!

 

ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ

СТАНДАРТЕН ПАКЕТПРЕМИУМ ПАКЕТ

Включва:
- обучение на място във Вашето училище;
- комплект печатни работни материали за всеки участник;
- сертификат за успешно преминато обучение.

Включва:
- обучение на място във Вашето училище;
- комплект печатни работни материали за всеки участник;
- сертификат за успешно преминато обучение;
- кетъринг, който включва:
* за 4-часово обучение: 1 кафе-пауза с включени кафе, вода и дребни сладки и/или соленки;
* за 8-часово обучение: 2 кафе-паузи с включени кафе, вода и дребни сладки и/или соленки и 1 работен обяд (сандвич).

Включва:
- обучение;
- комплект печатни работни материали за всеки участник;
- сертификат за успешно преминато обучение;
- настаняване в тризвезден хотел, което включва:
* 1 нощувка в двойна стая с включена закуска;
* 1 обяд при 4-часово обучение; 2 обяда при 8-часово обучение, проведено в 2 дни по 4 учебни часа;
* 1 вечеря;
* 1 кафе-пауза при 4-часово обучение; 2 кафе-паузи при 8-часово обучение, проведено в 2 дни по 4 учебни часа;
* конферентна зала и техника за провеждане на обучението.

Брой участници 

4 часа

8 часа

4 часа

8 часа

4 часа

8 часа

от 18 до 23 участника40 лв.48 лв.50 лв.68 лв.125 лв.152 лв.
от 24 до 30 участника38 лв.46 лв.48 лв.66 лв.122 лв.148 лв.
от 31 до 40 участника36 лв.44 лв.46 лв.64 лв.119 лв.144 лв.

* За групи под 18 и над 40 участници: цени по договаряне.
* При Премиум пакет транспортът до избрания хотел е за сметка на възложителя (училището). Повече информация за хотелите, с които работим, може да намерите на нашата интернет страница: www.pedagozi.bg. При избор на хотел, който не е включен в нашия каталог: цени по договаряне
* Резервация за хотел се извършва само след уточнена дата и предварително заплатен аванс.
* При Икономичен и Стандартен пакет залата и техниката за обучението се осигуряват от възложителя (училището).
* Посочените цени са крайни с включен ДДС.
* РААБЕ България си запазва правото да променя посочените цени.

 

Go to top