Обучения за педагогически екипи на училища

Практическите семинари на РААБЕ България се фокусират  върху усъвършенстването на  професионалните умения и развитието на ключовите компетенции на педагогическите кадри чрез акцентиране върху практическата работа и активните методи на учене. Темите са  специално подбрани, така че да бъдат полезни за всички членове на педагогическата колегия. Затова обученията най-често се провеждат на място в самите училища и в тях участват всички педагози от дадено училище. В зависимост от Вашето желание, продължителността им може да бъде 4 или 8 учебни часа.

В съдържателно отношение нашите практически обучения следват приоритетите на страната за развитие на човешките ресурси в областта на образованието чрез овладяването на ключови умения и компетентности от страна на педагогическите специалисти. Прилагането на ИКТ, работата в мултикултурна среда, превенция на отпадането от училище,  овладяването на агресията са само част от примерите за съвременните предизвикателства пред учителите и необходимостта от непрекъсната квалификация.

Моля, кликнете на желаното направление, за да видите темите, по които могат да бъдат проведени обучения във Вашето учебно заведение:

Изграждане на ефективна училищна среда

Ефективната училищна среда е основен фактор за развитие на личността на ученика, както и за правилното функциониране на училището като институция. Темите от това направление са насочени към цялостната професионална дейност на учителя. В тях се разглеждат: нови, интерактивни методи и техники, приложими в учебния процес; начини

...Вижте темите
Иновативни форми и методи в обучението

Съвременната образователна система налага необходимостта от обновяване на традиционните методи и средства за обучение. Прилагането на иновативни методи и подходи в процеса на обучение има за цел да формира и развива личността на ученика. Темите от това направление акцентират върху разработването на методически модели за работа в

...Вижте темите
Електронни средства и ресурси за обучение

Прилагането на електронните средства и ресурси е в основата на модернизирането на образователната среда. Обученията в това направление са фокусирани върху внедряването на електронните устройства и средства, чрез които се обогатява учебната среда. Чрез тях се създават интерактивни учебни занятия, стимулират се самостоятелната и практическата дейност и

...Вижте темите
Мотивация и оценяване на учениците

Мотивацията и оценяването на учениците заемат централно място в учебния процес. Темите от това направление са насочени към формиране на умения за прилагане на разнообразни стратегии, техники и средства за стимулиране на познавателните способности на учениците, активното им включване в учебния процес, развитието на индивидуалните им качества

...Вижте темите

Формирането на професионални компетентности е важна предпоставка за непрекъснато усъвършенстване на учителя. Личността на учителя има изключително важна роля в образователно-възпитателния процес. Това обуславя нуждата от непрекъснато усъвършенстване на специфичните умения и професионалната компетентност. Темите от това направление са насочени към формиране и прилагане на презентационни умения,

...Вижте темите

Формирането на социални умения у учениците е актуален въпрос и приоритет в процеса на съвременното обучение и възпитание. Темите в това направление са насочени към изграждане на социални умения у учениците, основаващи се на ефективна комуникация между училището и семейството; управление на емоциите; умения за решаване на

...Вижте темите
Включващо обучение

Включващото обучение означава всички бариери за обучение и възпитание на учениците да бъдат сведени до минимум. Темите в това направление са насочени към изграждане на подкрепяща среда за ученици със специални образователни потребности, към прилагане на съвременни педагогически техники за работа с ученици с обучителни затруднения и

...Вижте темите
Go to top