От практиката на Директора... Документация

От практиката на Директора ... Документация

CD с над 220 образци на документи за системата на образованието, необходими за:

 • Организация на дейността в училища и детски градини в началото и по време на учебната година
 • Водене на задължителната за училище и детска градина документация
 • Приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация
 • Организация на различни видове изпити, на самостоятелна форма на обучение и др.

 

Автори: 
Даринка Костадинова, Лорета Колева
Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

CD с над 220 образци на документи за системата на образованието, необходими за:

 • Организация на дейността в училища и детски градини в началото и по време на учебната година
 • Водене на задължителната за училище и детска градина документация
 • Приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация
 • Организация на различни видове изпити, на самостоятелна форма на обучение и др.

Училища

Стратегия, правилници, планове

 • Рамка за изготвяне на Стратегия за развитие на училището
 • Рамка на годишен план за дейността на училището
 • Рамка на Правилник за дейността на училището
 • Рамка на Правилник за вътрешния трудов ред
 • Рамка на Правилник за осигуряване на БУВОТ
 • Рамка на План за контролната дейност
 • Рамка на План за квалификация на педагогически кадри
 • Рамка на План за тематична проверка
 • Примерен учебен план за начален етап
 • Примерен учебен план за прогимназиален етап
 • Примерен училищен учебен план за профилираща подготовка

Доклади

 • Предложение за промяна на Списък-образец 1
 • Предложение за завишаване норматива за максимален брой ученици в паралелки
 • Искане за изключения от минимален брой ученици – чл. 11а
 • Искане за изключения от минималния брой ученици в паралелки
 • Искане за изключения от минимален брой ученици в паралелка
 • Доклад за изпълнение на дадени предписания
 • Доклад за изключения от минималния брой на ученици в паралелки
 • Доклад за възникнал проблем (непредвидена ситуация)
 • Доклад до РИО за възникнал инцидент с ученик/ученици
 • Писмо-отговор на жалба Придружително писмо

Протоколи

 • Примерен образец на протокол от заседание на педагогическия съвет
 • Протокол за унищожаване на документи с фабрична номерация
 • Протокол от проверка за спазване на Наредба № 4 за документите за системaта на народната просвета 
 • Протокол от проверка за спазване на работното време
 • Протокол от проверка работата на учителя
 • Протокол от извършена тематична проверка
 • Протокол от проверка на подпомагане на новоназначен учител
 • Протокол от проверка на педагогическо взаимодействие в ПГ
 • Протокол от проверка за изпъление на длъжностната характеристика
 • Протокол по извършена проверка по сигнал/жалба
 • Приемателно-предавателен протокол
 • Протокол от проверка за изпълнение на
 • Програма за учене през целия живот

Заповеди и графици

 1. Заповеди и графици за организация на дейностите в началото и по време на учебната година
  • Заповед за актуализиране на документи
  • Заповед за утвърждаване на Годишен план за дейността на училището
  • Заповед за утвърждаване на Правилник за дейността на училището
  • Заповед за утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред
  • Заповед за утвърждаване на Правилник за БУВОТ
  • Заповед за промяна на Списък-образец 1 Заповед за утвърждаване на Списък-образец 1
  • Заповед за утвърждаване на План за квалификация
  • Заповед за заместване на директора
  • Заповед за утвърждаване на учебни програми по СИП
  • Заповед за утвърждаване на седмично разписание
  • Заповед за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици
  • Заповед за разпределение на допълнителния час по ФВС
  • Заповед за организиране на допълнително обучение
  • Заповед за определяне на класни ръководители
  • Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учителите
  • Заповед за утвърждаване на график за провеждане на контролни и класни работи
  • Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети
  • Заповед за определяне на ЕПОВДУСОП
  • График за дежурството на учителите
  • График за провеждане на допълнителен час по ФВС
  • График за консултации на учителите по учебни предмети
  • График за провеждане на консултации с родители и ученици
  • График за контролни и класни работи
 2. Заповеди за организиране на изпити
  • Заповед за утръждаване на график за контролни и класни работи
  • Заповед за реда за организиране на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение
  • Заповед за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка
  • Заповед за провеждане на изпити за промяна на окончателна оценка
  • Заповед за определяне на комисия за допускане до изпити
  • Заповед за определяне на условия и ред за оценяване на знанията и уменията на учениците, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна/годишна оценка
  • Заповед за определяне на условия за организиране на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение
  • Заповед за организиране на изпити на ученици в индивидуална форма на обучение
  • Заповед за провеждане на изпити за промяна на оценката
  • Заповед за полагане на приравнителни изпити
  • Заповед за определяне на условия и ред за провеждане на изпити на ученици в индивидуална форма на обучение
  • Съобщение за провеждане на приравнителни изпити
  • Съобщение за изпити за промяна на годишна оценка
  • Съобщение за провеждане на изпити за промяна на окончателна оценка
  • Съобщение за изпити за определяне на срочна оценка
  • Съобщение за изпитите за ученици в индивидуална форма на обучение
  • Съобщение за изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение
  • Съобщение за провеждане на поправителни изпити
 3. Заповеди за водене на задължителна документация
  • Заповед за определяне на място за съхранение на документи с фабрична номерация
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на Главна книга
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на дневник за входяща кореспонденция
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на Материалната книга
  • Заповед за назначаване на длъжностно лице за водене на Книгата за регистриране на заповеди на директора
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на книгата за подлежащи на задължително обучение
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на Книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение
  • Заповед за определяне на Комисия по даренията и водене на Книгата за дарения
  • Заповед за създаване на комисия за унищожаване и отчет на документи с фабрична номерация
  • Заповед за разпореждане воденето на документите от задължителната училищна документация
  • Заповед за водене на Регистрационна кника на издадените дубликати на документи
  • Заповед за водене на Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование
  • Заповед за водене на Регистрационна книга на издадените удостоверения
  • Заповед за определяне на секретар за водене на Книгата с протоколите на ПС
  • Заявление за издаване на дубликат на документ
  • Писмен отказа за издаване на дубликат
  • Интегрирано обучение Годишен план-график на ЕПОВДУСОП
  • Доклад за входящо психолого-педагогическо изследване
  • Доклад за проведено начално оценяване на образователните потребности от ресурсен учител
  • Доклад за проведено начално оценяване на образователните потребности от учител
  • Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
  • Карта за оценка на образователните потребности на дете/ученик със СОП
  • Психолого-педагогическа характеристика за явяване на ученик пред ЕКПО
  • Заповед за утвърждаване на индивидуална програма на дете със СОП
  • Резултати от периодични изследвания на дете/ученик със СОП – края на I срок
  • Доклад на Председателя на ЕПОВДУСОП в края на I-учебен срок
  • Рамка за представяне на резултатите от изпълнение на ИОП на деца/ученици със СОП
  • Доклад на Председателя на ЕПОВДУСОП за резултатите от обучението на ученик със СОП - уч. година
  • Доклад на Председателя на ЕПОВДУСОП
 4. Интегрирано обучение
  • Годишен план-график на ЕПОВДУСОП
  • Доклад за входящо психолого-педагогическо изследване
  • Доклад за проведено начално оценяване на образователните потребности от ресурсен учител
  • Доклад за проведено начално оценяване на образователните потребности от учител
  • Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
  • Карта за оценка на образователните потребности на дете/ученик със СОП
  • Психолого-педагогическа характеристика за явяване на ученик пред ЕКПО
  • Заповед за утвърждаване на индивидуална програма на дете със СОП
  • Резултати от периодични изследвания на дете/ученик със СОП – края на I срок
  • Доклад на Председателя на ЕПОВДУСОП в края на I-учебен срок
  • Рамка за представяне на резултатите от изпълнение на ИОП на деца/ученици със СОП
  • Доклад на Председателя на ЕПОВДУСОП за резултатите от обучението на ученик със СОП - уч. година
  • Доклад на Председателя на ЕПОВДУСОП
 5. Отсъствия и наказания на ученици
  • Уведомление от родител за отсъствие на ученик по уважителни причини
  • Молба за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни
  • Писмо до родител за уведомяване нза допуснати от ученик отсъствия
  • Уведомление до родител за извършено нарушение от ученик
  • Писмо до Дирекция „Социално подпомагане“ преди налагане на наказание
  • Доклад на класен ръководител за налагане на наказание „Забележка“
  • Заповед за налагане на наказание „Забележка“
  • Заповед за налагане на наказание „Дейности в полза на училището“
  • Заповед за наказание „Предупреждение за преместване в друго училище“
  • Заповед за налагане на наказание „Преместване в друго училище“
  • Заповед за налагане на наказание „Преместване в друга форма на обучение“
  • Доклад до РИО за преместване на ученик
  • Заповед за налагане мярка „Отстраняване от училище“

Организиране на екскурзии

 • Заповед за организиране на екскурзия с деца/ученици
 • Декларация за информирано съгласие на родители и инструктаж на ученици
 • Списък на деца/ученици, които ще участват в екскурзия
 • Уведомително писмо до РИО за организиране на екскурзии с деца/ученици
 • Договор за превоз на пътници

Детски градини

Стратегия, правилници, планове

 • Рамка на Стратегия за развитие на детската градина
 • Рамка на Годишен план за дейността на детската градина
 • Рамка на Правилник за дейността на детската градина
 • Рамка на Правилник за вътрешния трудов ред
 • Рамка на Правилник за осигуряване на БУВОТ
 • Рамка на План за контролната дейност
 • Рамка на План за квалификационната дейност
 • План за тематична проверка
 • План за тематична проверка
 • Правила за прием на деца
 • План за работа на главен учител
 • Годишен план за работа на помощник-възпитателите
 • Рамка на План за взаимодействие с родителите

Доклади и писма

 • Предложение за промяна на Списък-образец 2
 • Предложение за промяна на Списък-образец 2 – 2 вариант
 • Общ доклад за промяна на Списък-образец 2
 • Доклад-анализ на контролната дейност
 • Писмо – уведомление за новопостъпило дете
 • Писмо – уведомление за напускане/преместване на дете
 • Доклад за настъпил инцидент с дете
 • Писмо – уведомление за списък на деца в подготвителна група
 • Придружително писмо
 • Писмо-отговор на жалба

Протоколи

 • Приемателно-предавателен протокол
 • Протокол от заседание на Педагогическия съвет
 • Протокол от проверка за изпълнение на длъжностната характеристика
 • Протокол от проверка за спазване на работното време
 • Протокол от проверка за спазване на Наредба № 4 за документите за системета на народната просвета 
 • Протокол от проверка събираемостта на таксите
 • Протокол от проверка работата на учителя
 • Протокол от извършена тематична проверка
 • Протокол за организацията на методическата дейност на пом.-възпитатели
 • Протокол за проверка на педагогическо взаимодействие в групата
 • Протокол от проверка на работата на дежурната група
 • Протокол за проверка обхвата на 5-годишните деца
 • Протокол от проверка на посещаемостта на децата
 • Протокол за регистриране на резултатите от проведена диагностика
 • Протокол от проверка на обучението в допълнителни дейности
 • Протокол от проверка на планиране на образователно съдържание
 • Протокол от проверка за спазване на условията за опазване здравето и живота на децата
 • Протокол от проверка на педагогическо взаимодействие в ПГ
 • Протокол от проверка на подпомагане на новоназначен учител
 • Протокол от проверка за изпълнение на Програма за учене през целия живот
 • Протокол по извършена проверка по сигнал/жалба
 • Протокол за изпълнение на учебна програма по БДП

Заповеди и графици

 1. Заповеди и графици за организация на дейностите в началото и по време на учебната година
  • Заповед за утвърждаване на стратегия на детската градина
  • Заповед за утвърждаване на Правилник за дейността
  • Заповед за утвърждаване на Правилник за дейността
  • Заповед за утвърждаване на Правилник за БУВОТ
  • Заповед за утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред
  • Заповед за утвърждаване на Годишен план на дейността
  • Заповед за определяне на комисия
  • Заповед за организация на учебната година
  • Заповед за утвърждаване на План за квалификация
  • Заповед за утвърждаване на План за работа с родителите
  • Заповед за утвърждаване на промени в Списък-образец 2
  • Заповед за утвърждаване на Списък – образец 2
  • Заповед за регламентиране на отсъствията на децата от детската градина
  • Заповед за утвърждаване на График за събиране на такси
  • Заповед за утвърждаване на график за консултиране на родители
  • Заповед за утвърждаване на Плана за работа на Главния учител
  • Заповед за утвърждаване на Годишен план за методическа дейност на пом.-възпитатели
  • Заповед за утвърждаване график на дежурствата в дежурната група
  • Заповед за осъществяване на допълнителни педагогически услуги
  • Заповед за осъществяване на дейности извън детската градина
  • Заповед за утвърждаване на План за работа през лятото
  • Заповед за утвърждаване на химн на детската градина
  • Заявление за постъпване в подготвителна група
  • Заявление от родител за постъпване на дете в подготвителна група
  • Заявление за допълнителна услуга
  • Организация на пребиваването на деца в подготвителна група
  • Примерна рамка на психолого-педагогическа характеристика на дете в предучилищна възраст
  • График за контролната дейност на директора – Вариант 1
  • График за контролната дейност на директора - Вариант 2
  • График за събиране на такси
  • График за дежурството на учителите в дежурната група
  • График за работа през лятото
  • Формуляр за мнение на родители за посещаемост на децата
  • Договор за допълнителна педагогическа услуга
 2. Заповеди за водене на задължителна документация
  • Заповед за разпореждане воденето на документите от задължителната документация
  • Заповед за съхранение на документи
  • Заповед за назначаване на длъжностно лице за водене на Книгата за регистриране на заповеди на директора
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на дневник за входяща кореспонденция
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене
  • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на документ
  • Заповед за определяне на Комисия по даренията и водене на Книгата за дарения
  • Заповед за определяне на секретар за водене на протоколи от заседания на ПС

Интегрирано обучение

 • Заповед за определяне на ЕПОВДУСОП Годишен план-график на ЕПОВДУСОП
 • Доклад за проведено начално оценяване от ресурсен учител
 • Доклад за проведено начално оценяване от учител
 • Доклад за входящо логопедично изследване
 • Доклад за входящо психолого-педагогическо изследване
 • Карта за оценка на образователните потребности на дете със СОП
 • Заповед за утвърждаване на индивидуална програма за обучение
 • Резултати от периодични изследвания за развитието на дете със СОП в края на първо полугодие на учебната година
 • Резултати от изпълнение на ИОП през учебната година
 • Доклад на председателя на ЕПИОВДУСОП
 • Доклад на председателя на ЕПИОВДУСОП в края на учебната година

Организиране на екскурзии

 • Заповед за организиране на екскурзия с деца/ученици
 • Декларация за информирано съгласие на родители и инструктаж на ученици
 • Списък на деца/ученици, които ще участват в екскурзия
 • Уведомително писмо до РИО за организиране на екскурзии с деца/ученици
 • Договор за превоз на пътници

Това е еднократно изданиe.

 • Изданието ще Ви бъде изпратено заедно с фактурата на посочения от Вас адрес.
 • Съгласно  Чл. 55, ал.1 от ЗЗП, Вие може да се възползване от правото си за отказ от покупката в срок 7 дни след получаването на изданието.
 • Поръчвайки издание Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба.

 

Споделете тoзи продукт: 
Go to top