Трудово-правни документи и казуси

Трудово-правни документи и казуси

CD с всички необходими образци на документи за сключване и прекратяване на трудови и граждански договори; заявления и заповеди за видове отпуски, командироване на служители, изплащане на обезщетения и др.  

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Над 200 готови образци на документи:

 • Щатно разписание
 • Трудова книжка
 • Сключване и прекратяване на трудови договори
 • Работно време, почивки и отпуски
 • Дисциплинарни наказания
 • Преместване и командироване
 • Обучение в квалификации
 • Колективен трудов договор

Често срещани трудово-правни казуси от практиката на директора.

ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

Поименно разписание на длъжностите
Поименно длъжностно разписание на персонала и работните заплати
Длъжностно разписание на персонала
Заповед за назначаване на комисия (работна група) за изработване на проект на Правилник за вътрешния трудов ред
Протокол от заседание за обсъждане на проект на Правилника за вътрешния трудов ред

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Сключване

 • Видове трудови договори
  • Трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
  • Срочен трудов договор за изпълнение на временни, сезонни и краткотрайни работи – чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 3 от КТ
  • Трудов договор за длъжност, заемана чрез конкурс – чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ
  • Трудов договор за определен мандат – чл. 68, ал. 1, т. 5 от КТ
  • Трудов договор за надомна работа – чл. 107б, ал. 1
  • Трудов договор за определен срок не по-малък от една година и не по-дълъг от три години (чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 3)
  • Трудов договор при непълно работно време – чл. 67, ал. 1, т. 1
  • Трудов договор по чл. 114 от КТ за работа през определени дни от месеца
  • Срочен трудов договор до извършване на определена работа – чл. 68, ал. 1, т. 2
  • Трудов договор със срок за изпитване – чл. 70 и 71 от КТ
  • Трудов договор за допълнителен труд при вътрешно заместване – чл. 259, ал. 1 от КТ
  • Трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител – чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
  • Граждански договор за изработка
  • Граждански договор за консултантска услуга
  • Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател (вътрешно съвместителство) – чл. 110 от КТ
  • Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (външно съвместителство) – чл. 111 от КТ
 • Заповеди
  • Заповед за допускане до конкурс
  • Заповед за извършване на надомна работа
  • Заповед за назначаване
  • Заповед за назначаване на комисия по допускане на кандидатите до конкурс
  • Заповед за назначаване на комисия по провеждане на конкурс
  • Заповед за недопускане до конкурс
  • Заповед за увеличаване на трудовото възнаграждение
  • Заповед за едностранно възлагане на работа от друг характер
 • Допълнителни споразумения
  • Допълнително споразумение – чл. 119 от КТ
  • Допълнително споразумение при правоотношение, възникнало от конкурс – чл. 107 от КТ
 • Молби и заявления
  • Молба за постъпване на работа
  • Заявление за сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател
  • Заявление за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия работодател
 • Други
  • Акт за всъпване в длъжност
  • Предложение за преназначаване от работодателя
  • Предложение за промяна в елементите на трудовия договор
  • Предложение от работника/служителя за сключване на трудов договор с определен срок
  • Протокол от конкурсна комисия
  • Списък на документи, необходими за сключване на трудов договор
  • Списък с документи, съхранявани в трудовото досие на работника или служителя

Прекратяване

 • Заповеди
  • Заповед за налагане на наказание „дисциплинарно уволнение“
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато  работник бъде задържан за изпълнение на присъда – чл. 330, ал. 1 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато  работник бъде лишен с присъда по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен – чл. 330, ал. 2, т. 1 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато на работник бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен – чл. 330, ал. 2, т. 2 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато работник откаже да заеме предложената му работа при трудоустрояване – чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато е влязъл в сила акт по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – чл. 330, ал. 2, т. 9 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор – чл. 328, ал. 1 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор срещу уговореното обезщетение
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие – чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор поради неявяване на лицето на работа, на която е възстановено – чл. 325, ал. 1, т. 2 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока – чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор със завършване на определената работа – чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа – чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ
  • Заповед на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение, когато длъжността е заемана от бременна или трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме – чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ
  • Заповед на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение, с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса – чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ
  • Заповед на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ
  • Заповед за прекратяване на трудовия договор по желание на служителя – чл. 326, ал. 1 от КТ
  • Заповед за уволнение без предизвестие
  • Заповед на работодателя за временно отстраняване на работника или служителя от работа – чл. 199 от КТ
 • Молби и заявления
  • Молба за прекратяване на договор по взаимно съгласие
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 3а от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 4 от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ
  • Заявление за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 11 от КТ
 • Актове за прекратяване
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 3а от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 4 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 8 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ
  • Акт за удостоверяване прекратяването на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 11 от КТ
 • Искания
  • Искане от работодателя до Инспекцията по труда за разрешение за уволнение на работник или служител
  • Искане от работодателя до съответния синдикален орган във връзка с дисциплинарно уволнение
  • Искане от работодателя до териториалната експертна лекарска комисия за даване да съгласие за прекратяване на трудов договор
  • Искане от работодателя до работника или служителя за представяне на информация относно наличието на закрила по чл. 333, ал. 1 от КТ
  • Искане от работодателя до работника или служителя за представяне на информация относно наличието на закрила по чл. 333, ал. 3 от КТ
 • Други
  • Предизвестие от работодателя до работника за прекратяване на трудовото правоотношение
  • Предизвестие от работника до работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение
  • Предложение за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение
  • Уведомление за оттегляне на предизвестието на работника или служителя
  • Съгласие от страна на работник за прекратяване на трудовото правоотношение
  • Уведомление до работника за прекратяване на трудовия договор преди изтичане на предизвестието

ТРУДОВА КНИЖКА

Молба-декларация за изгубена трудова книжка по вина на работника
Молба-декларация за изгубена трудова книжка по вина на работодателя
Справка за движението по трудовата книжка
Удостоверение за издаване на трудова книжка
Декларация за издаване на нова трудова книжка
Удостоверителна декларация за първоначално постъпване на работа
Декларация за съхранение на трудовата книжка у работодател
Дневник за издаване на трудови книжки

РАБОТНО ВРЕМЕ

Заповед за изплащане на извънреден труд
Заповед за полагане на извънреден труд
Заповед за утвърждаване на списък с длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден
Декларация-съгласие за работа при удължено работно време
Отказ за полагане на извънреден труд
Протокол за проведените консултации във връзка с определяне на категориите работници и служители с ненормиран работен ден
Специална книга за отчитане на извънреден труд
Съобщение до Инспекцията по труда за отчитане на положения извънреден труд
Уведомление за обстоятелствата по чл. 107е, ал. 1 и 2 от КТ – вариант 1
Уведомление за обстоятелствата по чл. 107е, ал. 1 и 2 от КТ – вариант 2
Уведомление до Инспекцията по труда за удължаване на работното време

ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Заповеди

 • Заповед от работодателя за разрешаване на отпуск на работник/служител по чл. 155 и чл. 156 от КТ
 • Заповед за удължаване на работното време
 • Заповед за ползване на неплатен отпуск
 • Заповед на работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск по чл. 176, ал. 1 от КТ
 • Заповед на работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск по чл. 176, ал. 2 от КТ
 • Заповед за отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ
 • Заповед за ползване на отпуск по чл. 164а от КТ
 • Заповед за отпуск по чл. 167 от КТ
 • Заповед от работодателя за предоставяне на отпуск на работника или служителя по чл. 173, ал. 4 от КТ
 • Заповед за ползване на платен отпуск за отглеждане на дете
 • Заповед от работодателя за предоставяне ползването на редовен платен годишен отпуск
 • Заповед за прекратяване на отпуск по чл. 167а от КТ
 • Заповед за разрешаване ползването на отпуск по чл. 167а от КТ и чл. 49 от НРВПО

Молби и заявления

 • Молба за ползване на неплатен отпуск
 • Молба на работника/служителя до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск
 • Молба за ползване на отпуск
 • Молба за ползване на отпуск, поради сключване на брак
 • Молба за ползване на неплатен отпуск
 • Молба за прекратяване ползването на неплатен отпуск
 • Молба за прекратяване ползването на отпуск по чл. 167а от КТ
 • Заявление за ползване на 15-дневен отпуск от бащата при раждане на дете
 • Заявление за сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател
 • Заявление, попълвано от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ
 • Заявление на майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 • Заявление за ползване на отпуск от баща/осиновител за отглеждане на дете до 6-месечна възраст до изтичане на отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ в размер на 410 дни
 • Заявление за ползване на отпуск по чл. 164а от КТ
 • Заявление за ползване на отпуск по чл. 167 от КТ
 • Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от правоимащо лице
 • Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от приемен родител

Декларации и уведомления

 • Декларация на бащата във връзка с ползване на отпуска по чл. 163, ал. 7 от КТ за гледане на новородено дете до 15 дни от изписването на лечебното заведение
 • Декларация по чл. 46а, ал. 3 от НРВПО
 • Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ от родител, който сам се грижи за отглеждането на детето
 • Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя)
 • Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 и ал. 6 от КТ от майката (осиновителката)
 • Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда от майката/бащата (осиновителя/осиновителката)
 • Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ
 • Уведомление за настъпилите обстоятелства по чл. 46, ал. 5 от НРВПО
 • Уведомление от работника или служителя до работодателя за ползване на отложен редовен платен годишен отпуск
 • Уведомление, че лицето няма право на отпуск по чл. 164а от КТ и чл. 46а, ал. 1 от НРВПО
 • Уведомление, че лицето няма право на отпуск по чл. 167а от КТ и чл. 49, чл. 49б, чл. 49в, чл. 49г, чл. 49д от НРВПО

Други

 • Лист за отпуски
 • Покана от работодателя до работника или служителя за ползване на редовния платен годишен отпуск
 • Покана от работодателя до всички работници и служители за ползване на редовния платен годишен отпуск
 • Образец на писмено съгласие от настойника
 • Служебна бележка за ползван отпуск по чл. 167а от КТ
 • Служебна бележка от работодателите за ползван отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ
 • Допълнително споразумение за увеличаване размера на отпуските
 • График за отпуски

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Договор за повишаване на професионалната квалификация – чл. 234 от КТ
Договор за придобиване на нова професионална квалификация – чл. 234 от КТ
Молба за получаване на съгласие за кандидатстване (явяване на приемен изпит)
Молба за получаване на съгласие за обучение
Съгласие за кандидатстване
Съгласие за обучение
Заявление за ползване на отпуск за обучение (кандидатстване)
Заповед за ползване на отпуск за обучение (кандидатстване)

ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

Декларация за предоставяне на лични данни
Инструкция за събиране, обработване, съхранение и защита на личните данни в регистър „Персонал по трудови договори“ и реда за достъп до тях
Отказ за предоставяне на достъп до лични данни
Протокол на Комисията за извършена проверка по повод оплакване на работник за осъществен акт на тормоз на работното място спрямо него от друг работник
Уведомление за предоставяне на информация по ЗЗЛД
Заявление за достъп до лични данни
Заповед на работодателя за достъп до текстовете на Закона за защита от дискриминация
Заповед на работодателя за проверка по оплакване на работник за осъществяван тормоз

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Предложение от работодателя до работник или служител за преместване на друга длъжност
Протокол от заседание на комисията по трудоустрояване
Списък на работни места, подходящи за заемане от лица с намалена работоспособност, бременни работнички и служителки и работнички и служителки-кърмачки
Списък на работни места, подходящи за заемане от лица с трайни увреждания
Заповед  на работодателя за създаване на Комисия за трудоустрояване
Заповед за трудоустрояване на бременни жени или кърмачки
Заповед за трудоустрояване на работници или служители с намалена работоспособност
Заповед на работодателя за утвърждаване на изготвения от Комисията списък с работните места
Заповед на работодателя, с която се определят задача на Комисията, дата и час на заседанието и срока, в който тя трябва да приключи работа
Декларация по реда на чл. 333 от КТ относно трудоустрояване

КОМАНДИРОВАНЕ

Заповед за командироване в чужбина
Заповед за командироване в страната
Споразумение за разходите във връзка с командироване в чужбина
Пътен лист
Отчет за командировка
Декларация за съгласие на работодател по основно трудово правоотношение
Декларация за съгласие за командироване на работник/служител

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Искане на работодателя до работника или служителя за даване на обяснение – чл. 193, ал. 1 от КТ
Протокол за даване на обяснения поради налагане на дисциплинарно наказание
Заповед за налагане на наказание „дисциплинарно уволнение“
Заповед за налагане на наказание „забележка“ или „предупреждение за уволнение“
Заповед за заличаване на дисциплинарно наказание

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Заявление – декларация за изплащане на парично oбезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни
Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО

КТД

Покана до синдикалните организации за участие в обсъждането на Правилника за вътрешния трудов ред
Протокол от проведена консултация между работодателя, работниците (служителите) и синдикатите за въвеждане на удължено работно време
Заявление за присъединяване към Колективен трудов договор
Заявление за вписване на колективен трудов договор до Директора „Областна дирекция по труда“

Това е еднократно изданиe.

 • Изданието ще Ви бъде изпратено заедно с фактурата на посочения от Вас адрес.
 • Съгласно  Чл. 55, ал.1 от ЗЗП, Вие може да се възползване от правото си за отказ от покупката в срок 7 дни след получаването на изданието.
 • Поръчвайки издание Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба.

 

Споделете тoзи продукт: 
Go to top